Projekty

2016
Tvorba hierarchizovaného integrovaného procesného modelu
Modelovanie procesov informačného systému v prostredí Adonis

2015
Migrácia ARIS skriptov
Migrácia niekoľkých desiatok skriptov z prostredia ARIS Toolset (Sax Basic) do prostredia ARIS Business Architect 9.x (JavaScript), modifikácia kódu vybraných skriptov v JavaScript

Zabezpečenie prístupov používateľov k dokumentácii SAP riešení
Customizácia SAP riešení pre prístup používateľov k dokumentácii pomocou aplikačnej nápovedy SAP s použitím SAP Knowledge Warehouse

Optimalizácia procesu verejného obstarávania
Modelovanie procesov pomocou metodiky S-BPM (Subject-oriented Business Process Management) v Metasonic Suite, validácia procesov, customizácia a testovanie riešenia

2014
Vypracovanie koncepcie štandardizácie riadenia dokumentácie pre SAP riešenia
Zber požiadaviek na dokumentáciu, analýza existujúcej dokumentácie, spracovanie koncepcie štandardizácie riadenia dokumentácie na báze SAP Tutor a SAP Solution Manager

Optimalizácia a automatizácia  vybraných procesov logistiky
Modelovanie procesov pomocou metodiky S-BPM (Subject-oriented Business Process Management) v Metasonic Suite, validácia procesov, príprava cieľového konceptu.

2013
Procesná príprava hrubého cieľového konceptu pre implementáciu SAP riešení
Príprava postupu pre tvorbu procesných modelov hrubého cieľového konceptu, identifikácia relevantných procesov zo SAP Business Process Repository, modelovanie procesov a scenárov, previazanie procesov so SAP Solution Manager.

Meranie výkonnosti procesov
Modelovanie vybraných procesov; definícia a nastavenie dátových zdrojov, fragmentov, dimenzií a kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre vybrané oblasti v nástroji ARIS PPM; nastavenie manažérskych aplikácií v nástroji ARIS MashZone s využitím informácií z ARIS PPM.

Redokumentácia SAP riešení
Príprava metodiky pre redokumentáciu riešení, nastavení SAP Solution Manager, nastavenie zberu dát, analýza používania riešení.

2012
Balanced Scorecards pre strategické ciele
Príprava metodiky pre systém Balanced Scorecards, podpora pri odvodení strategických cieľov, návrh a príprava riešenia pre zadávanie hodnôt strategických cieľov.

Vytvorenie implementačného template pre SAP PM modul v SAP Solution Manager
Návrh spôsobu použitia procesných modelov pre potreby nastavenia systému, riešenie požiadaviek zákazníka na aktualizáciu informácií potrebných pre implementačný template.

Príprava cieľového konceptu SAP PM
Návrh postupu pre tvorbu cieľového konceptu, získanie referenčných modelov zo SAP Business Process repository, aktualizácia referenčných modelov.

2011
Podpora implementácie zákazníckeho informačného systému
Príprava metodiky návrhu biznis scenárov, modelovanie biznis scenárov, príprava Bill of Requirements, nastavenie synchronizácie biznis scenárov so SAP Solution Manager, príprava metodiky pre návrh testovacích scenárov, podpora zmien biznis scenárov, návrh a spracovania autorizačného konceptu na základe biznis scenárov.

Rozdielová analýza zákazníckeho informačného systému pre nový produkt
Návrh metodiky identifikovania požiadaviek zákazníka na báze existujúceho procesného modelu a existujúceho nastavenia systému. Vytvorenie podkladov pre identifikovanie požiadaviek, koordinácia stretnutí a prác na stretnutiach s cieľom identifikovania požiadaviek. Spracovanie finálnych požiadaviek na zmenu informačného systému pre nový produkt.

Konsolidácia dát a systémov, zvýšenie efektivity fungovania a objektivizácia počtu zamestnancov
Príprava metodiky pre objektivizáciu počtu zamestnancov, koordinácia zberu dát, návrh a vytvorenie technického riešenia pre získanie relevantných informácií k objektivizácii počtu zamestnancov.

2010
Návrh a implementácia systému riadenia rizík
Príprava metodiky pre návrh systému riadenia rizík, vytvorenie postupov pre odvodenie rizík od strategických cieľov a prepojenie na procesy, modelovanie procesov a identifikácia rizík.

Optimalizácia spracovania miezd
Mapovanie procesov spracovania miezd, analýza procesov z pohľadu logiky a používaných funkcionalít informačného systému, návrh úprav procesov spracovania miezd.

SAP redokumentácia
Koordinácia získania dát pre potreby redokumentácie zo SAP systémov, redokumentácia SAP systémov, spracovanie záverov o používaní funkcionalít systémov.